Posts by Collection

portfolio

publications

Publications

Published in , 2009

Conference Papers:

 • Pengfei Wei, Lingdong Kong, Xinghua Qu, Yi Ren, Zhiqiang Xu, Jing Jiang, Xiang Yin. “Unsupervised Video Domain Adaptation for Action Recognition: A Disentanglement Perspective”. NeurIPs 2023.
 • Zhi Li, Pengfei Wei, Xiang Yin, Zejun Ma, Alex Kot. “Virtual Try-On with Pose-Garment Keypoints Guided Inpainting”. ICCV 2023.
 • Pengfei Wei, Xiang Yin, Chunfeng Wang, Zhonghao Li, Xinghua Qu, Zhiqiang Xu, Zejun Ma. “S2CD-VC: Self-heuristic Speaker Content Disentanglement for Any-to-Any Voice Conversion”. Interspeech 2023.
 • Xinghua Qu, Xiang Yin, Pengfei Wei, Lu Lu, Zejun Ma. “AudioQR: Deep Neural Audio Watermarks For QR Code”. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2023.
 • Han Zheng, Xufang Luo, Pengfei Wei, Xuan Song, Dongsheng Li, Jin Jiang. “Adaptive Policy Learning for Offline-to-Online Reinforcement Learning”. 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2023.
 • Pengfei Wei, Xinghua Qu, Wen Song, Zejun Ma. “Dynamic Transfer Gaussian Process Regression”. 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2022.
 • Thanh Vinh Vo, Pengfei Wei, Trong Nghia Hoang, Tze Yun Leong. “Adaptive Multi-Source Causal Inference from Observational Data”. 31st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2022.
 • Xinghua Qu, Pengfei Wei, Mingyong Gao, Zhu Sun, Yew-Soon Ong, Zejun Ma. “Synthesising Audio Adversarial Examples for Automatic Speech Recognition”. ACM Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), 2022.
 • Xinghua Qu, Yew-Soon Ong, Abhishek Gupta, Pengfei Wei, Zhu Sun, Zejun Ma. “Importance Prioritized Policy Distillation”, ACM Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), 2022.
 • Yizhou Lu, Mingkun Huang, Xinghua Qu, Pengfei Wei, Zejun Ma. “Language adaptive cross-lingual speech representation learning with sparse sharing sub-networks”. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2022. (PDF)
 • Thanh Vinh Vo, Pengfei Wei, Wicher Bergsma, Tze Yun Leong. “Causal Modeling with Stochastic Confounders”. The 24th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2021, Online. (PDF)
 • Pengfei Wei, Yiping Ke, Zhiqiang Xu, and Tze Yun Leong. “Succinct Adaptive Manifold Transfer”. International Confe rence on Information and Knowledge Management (CIKM), 2020, Ireland, Online. (PDF)
 • Zhining Liu, Pengfei Wei, Jing Jiang, Wei Cao, Jiang Bian, and Yi Chang. “MESA: Effective Ensemble Imbalanced Learning with MEta SAmpler”. Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020, Online. (PDF)
 • Han Zheng, Pengfei Wei, Jing Jiang, Guodong Long, Qinghua Lu, and Chengqi Zhang. “Cooperative Heterogeneous Deep Reinforcement Learning”. Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020, Online. (PDF)
 • Pengfei Wei, Tze Yun Leong. “Randomized Transferable Machine”. International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2020, Online. (PDF)
 • Pengfei Wei, Xinhua Qu, Yiping Ke, Tze Yun Leong, and Yew Soon Ong. “Adaptive Knowledge Transfer based on Transfer Neural Kernel Network”. International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), 2020, 1485-1493. (PDF)
 • Han Zheng, Jing Jiang, Pengfei Wei, Guodong Long, Chengqi Zhang. “Competitive and Cooperative Heterogeneous Deep Reinforcement Learning”. International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), 2020, 1656-1664. (PDF)
 • Pengfei Wei, Yiping Ke. “Knowledge Transfer based on Multiple Manifolds Assumption”. International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2019, Beijing, China, 279-287. (PDF)
 • Ruichu Cai, Zijian Li, Pengfei Wei, Jie Qiao, Kun Zhang, Zhifeng Hao. “Learning Disentangled Semantic Representation for Domain Adaptation”, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2019, 2060–2066. (PDF)
 • Pengfei Wei, Ramon Sagarna, Yiping Ke, Yew Soon Ong. “Uncluttered Domain Sub-similarity for Transfer Regression”, International Conference on Data Mining (ICDM), 2018, 1314-1319. (PDF)
 • Tianbo Li, Pengfei Wei, and Yiping Ke. “Transfer Hawkes Processes with Content Information”, International Conference on Data Mining (ICDM), 2018, 1116-1121. (PDF)
 • Pengfei Wei, Ramon Sagarna, Yiping Ke, Yew Soon Ong, Chi Keong Goh. “Source-Target Similarity Modelings for Multi-Source Transfer Gaussian Process Regression”, International Conference on Machine Learning (ICML), 2017, 3722-3731. (PDF)
 • Pengfei Wei, Yiping Ke, Chi Keong Goh. “Domain Specific Feature Transfer for Hybrid Domain Adaptation”, International Conference on Data Mining (ICDM), 2017, 1027-1032. (PDF)
 • Pengfei Wei, Yiping Ke, Chi Keong Goh. “Deep Nonlinear Feature Coding for Unsupervised Domain Adaptation”, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2016, 2189-2195. (PDF)

talks

teaching

Teaching experience 1

Undergraduate Cource, Beihang University, School of Electronics and information Engineering, 1900

I served as the teachning assistant of the undergraduate cource, Circuit Analysis, for one semester of 2012.

Teaching experience 2

Undergraduate Cource, Nanyang Technological Unviersity, School of Computer Science and Engineering, 1900

I served as the teaching assistant of the SCSE undergradate cource, CE/CZ 2001: Algorithms, for 3 semsters from 2015 to 2017.

Teaching experience 3

Undergraduate Cource, Nanyang Technological Unviersity, School of Computer Science and Engineering, 1900

I served as the teaching assistant of the SCSE undergradate cource, CZ2007: Introduction to Databases, for one semster of 2016.